Sello NX 51.0.3

 • Rozwiązano problemy uniemożliwiające korzystanie z wyszukiwania danych adresowych na karcie klienta.

Sello NX 51.0.2

 • Rozwiązano problem z wyświetlaniem nadmiarowych ostrzeżeń na karcie klienta. Pojawiały się one w sytuacji, gdy w danych klienta wpisano nieprawidłowy adres (np. błędny kod).
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający korzystanie z wyszukiwania danych adresowych na karcie klienta.
 • Naprawiono błąd, z powodu którego w sporadycznych przypadkach przy zapisie adresu klienta system wyświetlał błąd zapisu: „zakresNumerow”.

Sello NX 51.0.1

 • Wyszukiwanie adresów
   Rozwiązano problem z niedziałającym wyszukiwaniem adresów w klientach. Problem dotyczył wybranych baz SQL.
 • Problem z aktualizacją bazy danych
   Poprawiono problem uniemożliwiający wykonanie aktualizacji bazy danych do wersji 51 na bazach zawierających Sello NX, w przypadku występowania na nich paczek w wybranych statusach u kurierów.
 • Zniesiono konieczność ponownego logowania przy uruchamianiu drugiej instancji programu za pomocą skrótu F12.
 • Nieprawidłowa liczba sztuk w oknie pakowania zamówienia wysyłkowego
   Poprawiono problem związany z błędnym naliczaniem liczby sztuk w oknie pakowania zamówienia wysyłkowego, w przypadku większej liczby sztuk na pozycjach zamówienia.

Sello NX 51.0.0

 • Korzystaj z wyszukiwarki adresów podczas dodawania klientów
   W kartotece klienta, w polu Adres dodano mechanizm podpowiadania danych. Jest on również dostępny w danych pracowników i wspólników oraz w adresach dodatkowych klientów.
 • Komentarze:
  • Dodawaj odpowiedzi do komentarzy
    Możesz odpowiadać na zapisane komentarze. Autor komentarza zostanie poinformowany za pomocą powiadomienia, że ktoś odpowiedział na jego komentarz.
  • Oznaczaj swoje komentarze jako prywatne
    Oznaczaj swoje komentarze jako prywatne, gdy nie chcesz, aby były widoczne dla innych użytkowników.
  • W kilku raportach usunięto operację Dodaj komentarz.
  • W oknie dodawania komentarza dodano licznik wpisywanych znaków.
  • Wprowadzono zmianę, aby podczas wołania użytkowników w komentarzach nie byli listowani nieaktywni oraz zanonimizowani użytkownicy.
  • Wprowadzono zmianę, aby podczas wołania użytkowników lista była posortowana alfabetycznie.
  • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał przejście z modułu Komentarze do Mojej firmy, przy próbie wywołania operacji Pokaż komentarz.
  • Poprawiono błąd systemowy, który był widoczny przy próbie otworzenia obiektu z powiadomienia do wołania, jeśli użytkownik nie miał uruchomionego programu, w którym taki obiekt można otworzyć. Przy próbie otworzenia jest teraz wyświetlany komunikat z informacją, jakiego programu brakuje.
 • Zamówienia wysyłkowe
  • Zmiana w obsłudze pakowania zamówienia wysyłkowego
    Wprowadzona zmiana zakłada, że pierwsza, domyślna paczka jest tworzona razem z zamówieniem wysyłkowym. Daje to możliwość wyświetlenia w oknie zamówienia podstawowych danych dla tej paczki, jak rozmiar czy waga, bez konieczności otwierania okna pakowania przesyłki.

   • W oknie zamówienia wysyłkowego dodano nową sekcję zawierającą dane wstępnie utworzonej, wraz z zamówieniem, paczki.
   • Dostosowano działanie mechanizmów związanych z pakowanie towarów zamówienia wysyłkowego do nowego sposobu pakowania, który zakłada obecność paczki już po utworzeniu zamówienia wysyłkowego.
  • Poprawki i zmiany w wydruku zamówienia wysyłkowego (listy magazynowej)
   • W sekcji Punkt odbioru dodano identyfikator punktu.
   • Poprawiono pozycjonowanie sekcji Punkt odbioru, która przesuwała się w dół wydruku.
   • Dodano możliwość drukowania każdego zamówienia na osobnej stronie. Funkcja dostępna w parametrach wzorca wydruku zamówienia wysyłkowego.
   • Poprawiono nachodzące na siebie nazwy dokumentów handlowych, w przypadku gdy wystawiany jest zestaw dokumentów końcowych.
   • Poprawiono problem braku nazwy sposoby dostawy dostarczonej z serwisu w sytuacji, gdy nie został wybrany żaden zdefiniowany sposób wysyłki paczki.
  • Mniejsze zmiany i poprawki różnych błędów
   • Poprawiono wygląd modułu Parametry zamówienia wysyłkowego: dodano sekcje identyfikujące automaty systemowe oraz poprawiono czytelność nazw niektórych funkcji i parametrów.
   • Dodano kolumny zawierające: flagę, kod oraz nazwę państwa serwisu, z którego pochodzi zamówienie wysyłkowe.
   • Poprawiono pobieranie numeru nadawczego z serwisu kuriera przy wywoływaniu funkcji pobrania statusu przesyłki, w sytuacji gdy tego numeru nie było zapisanego w zamówieniu wysyłkowym.
   • W oknie zamówienia wysyłkowego w polu zawierającym identyfikator punktu odbioru dodano możliwość wyszukania punktu na mapce dostarczanej przez kuriera.
   • Poprawiono niepotrzebne pobieranie danych kupujących spoza daty odcięcia pobieranie zamówień wysyłkowych.
   • Poprawiono niedziałającą funkcję „Wyślij status do serwisu” wywołaną z menu Operacje w oknie zamówienia wysyłkowego.
   • W oknie pobierania zamówień wysyłkowych dodano informację o dacie odcięcia, która wpływa na zakres pobieranych zamówień (zwłaszcza wszystkich).
   • Poprawiono pole kwoty ubezpieczenia, które nadmiernie się wydłużało w oknie pakowania.
   • Poprawiono błędne przypisanie płatności w zamówieniu przy zmianie mapowania płatności.
   • Poprawiono przeliczanie jednostek masy w oknie pakowania zamówienia wysyłkowego.
   • Usunięto nadmiarowe zapisywanie danych kupującego w kartotece klientów, gdy zapis zamówienia wysyłkowego będzie odrzucony.
   • Poprawiono problem z wiązaniem zamówień wysyłkowych z niepoprawnym nabywcą w specyficznych sytuacjach.
   • Poprawiono problem z długim oczekiwaniem na utworzenie i wydrukowanie etykiety kurierskiej po pierwszym uruchomieniu programu.
 • Oferty internetowe
  • Tworzenie produktów w Allegro
    Dodano możliwość tworzenia produktów w serwisie Allegro z poziomu oferty internetowej. Funkcja dostępna jest w menu widżetu produktu Allegro, na zakładce PARAMETRY. Produkt tworzony jest na bazie danych z oferty i możliwa jest także edycja danych nowego produktu przed wysłaniem.
  • Wczytywanie danych towaru do oferty
    W oknie oferty internetowej dodano możliwość zaimportowania wybranych pól towaru, pobranego z kartoteki.
  • Produktyzacja w serwisie
   • Nowy widżet produktu Allegro
     W oknie oferty internetowej dodano nowy widok widżetu pokazującego dane produktu Allegro. W menu tego widżetu pojawiły się możliwości zarządzania produktem w ofercie: odświeżenie danych, usunięcie z oferty oraz stworzenia nowego produktu w serwisie Allegro.
   • Dodano obsługę zestawów ilościowych produktów. W oknie oferty internetowej, w nowym widżecie produktu można określić, ile produktów danego typu sprzedawanych jest w danej ofercie.
   • Obsługa produktów tymczasowych w Allegro
     Dodano obsługę tworzenia produktów jednorazowych w serwisie Allegro do ofert wystawianych w kategoriach, w których nie ma możliwości utworzenia produktu Allegro. Aby utworzyć takie produkty, należy pozostawić pole z produktem nieuzupełnione.
  • Mniejsze zmiany i poprawki różnych błędów
   • Dodano zabezpieczenia przed zapisywaniem ofert z serwisu zawierającymi niepoprawne dane, które mogłyby być zwrócone z serwisu w przypadku jego awarii.
   • Poprawiono problem zapisywania i wysyłania zmian cen w ofertach z niepoprawną liczbą miejsc po przecinku w sytuacji, gdy zwiększona jest precyzja wyświetlania kwot w systemie nexo.
   • Poprawiono problem z wyborem pustej wartości w parametrach specyficznych oferty.
   • Usunięto ograniczenie wymagające poprawnego pobrania danych kategorii do zapisania oferty internetowej. Od teraz oferta internetowa może się pobrać i zapisać, nawet jeśli serwis internetowy nie zwraca informacji na temat kategorii.
   • Poprawiono problem z generowanie zmian stanu w ofertach internetowych w przypadku, gdy stan towaru modyfikowany jest w Subiekcie bez uruchomionego Sello NX w multiprogramie.
   • Dodano obsługę wyszukiwania ofert internetowych w wyszukiwarce systemowej.
   • Zablokowano możliwość zmiany kategorii w ofercie, gdy okno jest w trybie tylko do odczytu.
   • Poprawiono obsługę błędnych definicji parametrów specyficznych w oknie oferty internetowej.
   • Dodano poprawki stabilności związane z występowaniem błędów przy wyszukiwaniu produktu w serwisie internetowym.
   • Dodano kolumny związane z komentarzami nexo w module ofert internetowych.
   • Poprawiono działanie wyszukiwarki w listach rozwijanych na zakładce Dostawa, w oknie oferty internetowej.
   • Poprawiono działanie odświeżania danych z serwisu w oknie konta integracji po ponownym zalogowaniu się do tego serwisu (odświeżeniu tokenów autoryzujących dostęp do serwisu).
  • Towary i oferty internetowe
   • Kolumny ze stanami magazynowymi
     W module ofert internetowych dodano możliwość włączenia widoku stanów magazynowych towaru z wielu magazynów obsługiwanych w systemie.
   • Filtr powiązania ofert z towarami
     W module Asortyment dodano filtr umożliwiający wyświetlenie towarów powiązanych z ofertami będącymi w różnych stanach, jak i przypisanych do różnych serwisów oraz kont. Filtr umożliwia przypinanie własnych ustawień w celu szybszego korzystania z różnych kombinacji.
  • Nowe pola w ofertach internetowych
   • Zmiana w działaniu pola GTIN (EAN)
     Pole GTIN (EAN), występujące w parametrach specyficznych oferty Allegro, zostało przeniesione na zakładkę PODSTAWOWE. Zmiana ta jest podyktowana rozwojem programu i dostosowania niektórych jego istniejących funkcji pod przyszłe potrzeby. Dodano również kolumnę w module Oferty internetowe.
   • Dodano obsługę dodatkowych usług oferowanych po zakupie w ofercie internetowej.
 • Integracja z kurierami
  • Nowa integracja z systemem kurierskim DHL
    Możliwość wysyłania paczek za pomocą nowej integracji z firmą DHL.

   • W module Konta integracji dodano możliwość dodania konta integracji z DHL.
  • Obsługa walut przy ubezpieczeniu przesyłek
   • Dodano obsługę walut dla kwot pobrania oraz ubezpieczenia w związku z wystąpieniem takiej sytuacji w serwisie Wysyłam z Allegro.
  • Mniejsze zmiany i poprawki różnych błędów
   • W oknie sposobu dostawy paczki dodano pole umożliwiające podanie opisu paczki – wymagane przez niektórych kurierów.
   • W oknie konfiguracji sposobu dostawy w polu zawierającym identyfikator punktu nadania dodano możliwość wyszukania punktu na mapce dostarczanej przez kuriera.
   • W treści błędu tworzenia i pobierania etykiety dodano dodatkowe informacje, pozwalające określić przyczynę powstania błędu w systemie kurierskim.
   • Zmieniono pole z numerem referencyjnym przesyłane do usług kurierskich w związku ze zmianami w API Wysyłam z Allegro.
   • Poprawiono sposób wyliczania ubezpieczenia dla paczek pobraniowych, uzależniając go od wybranego kuriera.
   • Wprowadzono drobne poprawki wizualne w oknie konta integracji z kurierem.
   • Zoptymalizowano sposób pobierania statusów dla wielu przesyłek.
  • Integracja WzA
   • Wprowadzono zmiany po stronie serwisu chmurowego Sello NX couriers związane z przejściem na nowe API do nadawania przesyłek przez serwis WzA.
   • Poprawiono powielone usługi dostaw DPD związane z pojawieniem się kuriera DPD_CZ na rynek czeski.
   • Wprowadzono drobne poprawki w nazewnictwie pól w oknie sposobu dostawy WzA, w związku ze zmianami w API.
  • Integracja DPD
   • W oknie konfiguracji sposobu dostawy DPD dodano pole „Uiszcza opłatę”.
   • Dodano usługę dodatkową „Dokumenty zwrotne”.
   • W oknie konfiguracji sposobu wysyłki dla DPD zmieniono nazwę parametru Numer konta na Numer konta bankowego.
 • Integracja z systemami handlowo-magazynowymi
  • Mniejsze zmiany i poprawki różnych błędów
   • Poprawiono problemy z utworzeniem ZK z okna zamówienia wysyłkowego w przypadku braku zmapowania towaru lub zaraz po jego zmapowaniu.
   • Poprawiono problemy z wystawianiem dokumentu ZK z okna zamówienia wysyłkowego przy zmianie typy tego dokumentu.
   • Dodano komunikat informujący o wystawieniu już dokumentu końcowego w przypadku ponownej próby jego wystawiania.
  • Integracja Subiekt GT
   • Zablokowano możliwość edycji stawki VAT w towarze synchronizowanym z Subiekta GT.
 • Automatyzacja w Sello NX
  • Automatyczna zmiana typu dokumentów
    Dodano możliwość włączenia automatycznego ustawiania typu dokumentu końcowego w zależności od wyboru kupującego oraz typu kupującego.

   • Dodano nową czynność automatyzacji umożliwiającą zmianę typu dokumentu końcowego w zamówieniu wysyłkowym.
   • Dodano możliwość budowania warunków automatyzacji zamówienia wysyłkowego dla danych odbiorcy i nabywcy z tego zamówienia.
   • Dodano możliwość zmiany typu dokumentu końcowego na zamówieniu wysyłkowym w zależności od wyboru kupującego.
   • Dodano automaty systemowe umożliwiające zmianę typu dokumentów końcowych w zależności od wyboru kupującego. Automaty systemowe są dostępne do włączenia bez konieczności posiadania licencji na moduł Automatyzacja, a ich parametry w uproszczonej postaci można edytować w parametrach zamówień wysyłkowych.
  • Automatyczne wysyłanie zmian oczekujących do serwisów internetowych
    Dodano możliwość włączenia automatycznego wysyłania zmian oczekujących w parametrach ofert internetowych.

   • Dodano czynność automatyzacji umożliwiającą wysyłanie zmian oczekujących do serwisu. Umożliwia ona wysyłanie wszystkich zmian lub selektywnie, tylko wybranych typów zmian.
   • Dodano automat systemowy umożliwiający cykliczne wysyłanie zmian oczekujących do ofert internetowych. Konfiguracja automatu systemowego dostępna jest w parametrach ofert internetowych.
  • Inne zmiany i poprawki w automatyzacji Sello NX
   • Poprawiono nazwy niektórych czynności automatyzacji, tak aby były spójne z pozostałymi czynnościami w automatyzacji nexo.
   • Zmieniono mylącą nazwę parametru do synchronizacji stanów w ofertach internetowych w oknie parametrów ofert internetowych.
   • Poprawiono działanie automatu systemowego wysyłającego dokumenty handlowe do serwisu internetowego po ponownym wygenerowaniu nowych dokumentów.
   • Poprawiono nazwy niektórych warunków automatyzacji, tak aby były spójne z pozostałymi warunkami w automatyzacji nexo.
   • Poprawiono wadliwe zachowanie parametru zakres w czynności automatyzacji do pobierania ofert z serwisów internetowych.
 • Pozostałe zmiany i nowości w Sello NX
  • Mniejsze zmiany i poprawki różnych błędów
   • Zabezpieczono aktualizację danych konta Allegro przed niepoprawnymi danymi zwróconymi z serwisu.
   • Z podglądu treści błędu zwróconego z serwisu usunięto gradient zmniejszający czytelność.
   • Poprawiono czytelność ostrzeżenia przypisanego do obiektu na dolnej zakładce w ciemnym motywie.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał usunięcie państwa ze słownika, jeśli było one użyte w szablonie klientów, nawet po usunięciu tego szablonu.
 • Na karcie klienta oraz w szablonach klientów dla pola Państwo dodano możliwość ustawienia (brak).
 • Usunięto pytanie pojawiające się po uruchomieniu operacji zmiany podmiotu.
 • W oknie głównym dodano pasek statusu dla synchronizacji wykonywanych przez Sello NX prezentujący informacje o postępach synchronizacji oraz błędach zaistniałych podczas tych synchronizacji.
 • Dodano skróty klawiaturowe do zmiany użytkownika (Ctrl+Shift+F2) oraz do zmiany podmiotu (Ctrl+Shift+F4).
 • [PRO] Poprawiono problem niepotrzebnego tworzenia plików w katalogu binaries przy uruchamianiu raportów własnych.
 • Z formatek raportu kasowego, wyciągu bankowego, dokumentu księgowego, amortyzacji zbiorczej, użytkownika, roli użytkownika usunięto parametr maksymalnej wysokości listy.
 • Dodano skrót klawiaturowy F12 do uruchomienia kolejnej instancji programu na tym samym podmiocie.
 • Zaktualizowano bibliotekę Stimulsoft służącą do drukowania dokumentów.
 • Dodano dwa dodatkowe style formatowania komórek listy, białe i czarne tło.
 • [PRO] Umożliwiono eksport/import ustawień widoków dla raportów własnych przenoszonych pomiędzy podmiotami.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał usunięcie pracownika, który jest tworzony podczas zakładania podmiotu.
 • W formatkach raportu kasowego, wyciągu bankowego, dokumentu księgowego, amortyzacji zbiorczej, użytkownika, roli użytkownika uwzględniono parametr minimalnej liczby widocznych wierszy.
 • Wprowadzono zawijanie tekstu tytułu operacji w podsumowaniu wykonania operacji zbiorczej.
 • [PRO] Usunięto z SDK sferyczne rozszerzenia do Visual Studio 2019.
 • W module Poczta dodano zapamiętywanie ustawień dotyczących zwiniętych/rozwiniętych folderów kont pocztowych.
 • [PRO] Poprawiono wyświetlanie wartości pól własnych zmiennoprzecinkowych. Wcześniej w niektórych serwisach nie była uwzględniana precyzja prezentacji wartości pola własnego.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że mimo odebranego uprawnienia Klienci – pokazuj dane współpracowników, był dostęp do danych pracowników podczas tworzenia zestawów naklejek.
 • [PRO] W sferze, w oknach dialogowych wykluczono etykiety z przechodzenia TAB-em.
 • Poprawiono problem, który w niektórych przypadkach mógł powodować nadmiarowe odświeżanie interfejsu użytkownika podczas wyszukiwania wyników w module Wyszukiwarka.
 • W oknie drukowania poprawiono błąd, który powodował brak przenoszenia większej ilości dopisanych adresów e-mail w polu Wyślij e-mail. Problem był widoczny, jeśli adresy e-mail podawane ze znakiem spacji.
 • Poprawiono import klientów z plików EDI++. Występował problem z dodaniem klientów, jeśli w pliku znajdowali się klienci o takim samym symbolu i symbol ten nie był jeszcze użyty w programie.
 • [PRO] Zaktualizowano przykłady rozwiązań sferycznych dostępne w SDK. Każdy przykład buduje się od razu po rozpakowaniu SDK bez konieczności dokonywania zmian w projekcie. Ponadto wszystkie przykłady tworzą gotowy do użycia instalator rozwiązania.
 • [PRO] Umożliwiono import konfiguracji widoku zawierającego kolumny własne pomiędzy różnymi podmiotami.
 • W automatyzacji naprawiono błąd, który powodował, że w czynności Utwórz wiadomość e-mail ignorowany był wybór formatu załącznika, jeśli użyty szablon w tej czynności był inny niż domyślny.
 • [PRO] Naprawiono problem z wyłączaniem się niektórych wbudowanych kolumn w niektórych serwisach po włączeniu w Laboratorium funkcji kolumn własnych.
 • [PRO] Zabezpieczono import ustawień widoków przed wczytywaniem plików, które nie mają prawidłowej struktury.
 • [PRO] Poprawiono szablon projektu sferycznego tworzącego własne menu. Do tej pory szablon tworzył nieprawidłowy rodzaj menu nieadekwatny do wyboru użytkownika.
 • [PRO] Sfera zdarzeniowa:
  • [PRO] Dodano nowe zdarzenia w sferze zdarzeniowej: PrzedPokazaniemOkna, PoPokazaniuOkna, ZmianaTrybuOkna.
  • [PRO] Szablon projektu sfery zdarzeniowej rozszerzono o zdarzenia specyficzne dla dokumentów Subiekta.
  • [PRO] Rozszerzono szablony projektów sferycznych o nowe zdarzenia sfery zdarzeniowej: PrzedPokazaniemOkna, PoPokazaniuOkna, ZmianaTrybuOkna.
  • [PRO] W sferze zdarzeniowej do metod dodających błąd wprowadzono dodatkowe sprawdzenie przekazywanych argumentów. Gdy są niepoprawne, to sygnalizowane jest to wyjątkiem.
 • Parametry asortymentu
  • Dla Sello NX działającego samodzielnie lub z Subiektem GT odblokowano moduł parametrów asortymentu, a w nim parametry umożliwiające konfigurację kodów kreskowych pobieranych z Subiekta.
 • [PRO] Raporty własne:
  • [PRO] Dodano możliwość wykorzystania wartości miesiąca roboczego ustawionego w kontekście aplikacji przy tworzeniu raportów własnych SQL i LINQ.
  • [PRO] W raportach własnych SQL poprawiono działanie filtra jednokrotnego wyboru (X) oraz filtra wielokrotnego wyboru (LM). Wcześniej filtry te nie pozwalały na wybór pracownika z listy.
  • [PRO] Umożliwiono wydruk raportów własnych w sferze.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się błędu systemowego w czasie kontroli poprawności numeracji. Błąd pojawiał się w sytuacji, gdy w definicji numeracji nie umieszczono elementu typu „numer”.

Sello NX 50.0.3

 • Problem z pobieraniem ofert internetowych
   Poprawiono problem z pobieraniem parametrów ofert internetowych objawiający się komunikatem „Could not cast or convert System.String to InsERT.Moria.Allegro.Dto.CategoryParameterList”.

Sello NX 50.0.2

 • Brak zmian dla wybranego programu

Sello NX 50.0.1

 • Brak zmian dla wybranego programu

Sello NX 50.0.0

 • Sprawdzanie wersji Windows i SQL Server
   Od tej wersji nexo nie będzie się instalować ani uruchamiać na komputerach niespełniających minimalnych wymagań co do wersji Windows lub SQL Server.
 • Własne kolumny
   [PRO] W nowej wersji programu można tworzyć własne kolumny do serwisów oraz raportów. Kolumny można stworzyć przy wykorzystaniu raportów własnych lub za pomocą sfery. Funkcję należy wcześniej włączyć w Laboratorium.

  • [PRO] W konfiguracji widoku dodano przycisk umożliwiający dodawanie własnych kolumn do konfigurowanego widoku.
 • Podglądy z prawej/lewej strony listy
   W nowej wersji programu podgląd zaznaczonej pozycji na liście nie musi znajdować się jedynie poniżej listy. Obecnie można zdecydować, czy podgląd powinien być pod listą, czy z prawej/lewej strony listy.
 • Powiadomienia nexo w systemie powiadomień Windows
   Dodano możliwość wyświetlania powiadomień z nexo w systemie powiadomień Windows.
 • Zamówienia wysyłkowe
  • Obsługa gabarytów w oknie pakowania
    Szybciej ustawiaj wymiary przesyłki w pakowanym zamówieniu dzięki możliwości wyboru gabarytu paczki w oknie pakowania. Listę dostępnych gabarytów możesz edytować w słowniku gabarytów paczek.

   • Poprawiono ułożenie pól edycyjnych w oknie pakowania.
   • W oknie pakowania dodano możliwość szybkiego wyboru rozmiarów przesyłki poprzez wskazanie gabarytu.
  • Zmiany w numeracji zamówień
   • Dodano możliwość użycia miesiąca zakupu.
   • Poprawiono brak znacznika używanej numeracji w rejestrze dla zamówień wysyłkowych.
   • Dodano brakujące rejestry numeracji asortymentu oraz klientów.
   • Poprawiono problem z powielaniem rejestru numeracji.
   • Poprawiono problem z działaniem funkcji użycia wskazanej numeracji.
  • Obsługa usług jednorazowych
    Na pozycjach zamówienia wysyłkowego można teraz umieszczać także usługi jednorazowe, które następnie przenoszone są na dokumenty handlowe w Subiekcie.

   • Dodano możliwość dodawania usług jednorazowych na pozycjach zamówienia wysyłkowego.
   • Dodano możliwość wstawiania usługi jednorazowej na pozycji zamówienia wysyłkowego.
  • Mniejsze zmiany i poprawki różnych błędów
   • Dodano możliwość powiązania towaru z ofertą internetową z poziomu zamówienia wysyłkowego.
   • Poprawiono problem z uwzględnianiem w zamówieniu wysyłkowym jednostki miary ustawionej w ofercie internetowej.
   • Poprawiono działanie mechanizmu ponownego pobierania nowych zamówień wysyłkowych w sytuacji, gdy wystąpił błąd ich zapisania.
   • Poprawki wizualne w oknie typów dokumentów końcowych – wyrównanie mnemoników do lewej.
   • Dodano ostrzeżenie o niezgodności typu płatności (pobranie, płatne z góry) w zamówieniach wysyłkowych tworzonych z ZK w Subiekcie.
   • Poprawiono czytelność niektórych komunikatów przy anulowaniu zmian w oknie zamówienia wysyłkowego.
   • Poprawka stabilności programu w niektórych scenariuszach tworzenia nowego zamówienia wysyłkowego ręcznie.
   • Poprawiono problem z utworzeniem nowej przesyłki w systemie kurierskim po zmianie sposobu dostawy w zamówieniu wysyłkowym.
   • Poprawiono problem wyciągania identyfikatora punktu nadania z punktów zawierających dodatkowy nawias.
   • Dodano przepisywanie numeru telefonu z zamówienia wysyłkowego odbiorcy do kontaktów klienta.
   • Poprawiono problem tworzenia ZK z okna edycji zamówienia wysyłkowego będącego w edycji.
   • Dodano przenoszenie adresu email odbiorcy i nabywcy z zamówienia wysyłkowego do kontaktów klienta.
   • Poprawiono problem ze zmianą statusów w dodatkowych paczkach po zmianie ilości w jednej z nich.
   • Poprawiono odświeżanie się danych klienta w zamówieniach wysyłkowych dodawanych ręcznie.
   • Poprawiono przeliczanie wartości na pozycjach zamówienia wysyłkowego przy ręcznej modyfikacji jednego z pól.
   • Poprawiono problem z ponownym pobieraniem zamówień dzisiejszych – pobierane były dane z ostatnich 24 godzin, a nie z obecnego dnia.
   • Poprawiono problem z pobieraniem zamówień wysyłkowych z danymi kupującego zawierającymi niepoprawny NIP. Niepoprawny NIP jest zgłaszany w ostrzeżeniu przypisanym do zamówienia.
   • Poprawiono problem z działaniem wyszukiwania asortymentu po symbolu.
   • Poprawiono wartości w filtrze Status oryginału w module Zamówienia wysyłkowe.
   • W oknie pakowania dodano identyfikator paczki w zewnętrznym systemie kurierskim.
   • Ujednolicono sposób odświeżania danych zwracanych przez pluginy integracji w listach rozwijanych w oknie zamówienia wysyłkowego oraz w parametrach zamówienia wysyłkowego.
   • Poprawiono problem z odświeżaniem nazwy towaru z poziomu okna edycji zamówienia wysyłkowego.
  • Nowe kolumny i filtry
   • Dodano kolumnę oraz filtr z walutą.
   • Dodano nową kolumnę (domyślnie ukrytą) z identyfikatorem wewnętrznym przesyłki w systemie kurierskim.
 • Oferty internetowe
  • Nowe pola w oknie oferty
   • Dodano możliwość konfiguracji uwag do zakupu w ofercie Allegro.
   • Dodano możliwość ustawienia daty publikacji oferty w serwisie.
  • Produkty Allegro i wyszukiwarka produktów
   • Poprawiono widok powiększonego okna wyszukiwarki produktów.
   • Usunięto niepotrzebna informację o błędzie przy wyszukiwaniu produktu w serwisie w sytuacji, gdy nie znaleziono produktów.
   • Poprawiono problem czyszczenia oferty ze zdjęć przy zmianie produktu Allegro.
   • Poprawiono problem z dublowaniem się zdjęć w galerii oferty po zmianie produktu Allegro.
   • Poprawki stabilności przy wywoływaniu okna wyszukiwania produktu z podglądu oferty internetowej.
   • Poprawiono importowanie tytułu oferty z danych produktu.
   • Poprawiono problem braku nadpisywania opisu oferty po zmianie produktu Allegro.
   • Poprawiono pobieranie wartości GTIN z produktu do oferty.
   • Wizualne poprawki okna wyszukiwania produktów Allegro.
  • Mniejsze zmiany i poprawki różnych błędów.
   • Dodano automatyczne usuwanie nadmiarowego identyfikatora Sello NX z sygnatury oferty po wystawieniu oferty w serwisie Allegro.
   • Poprawiono problem z zapisywaniem kodu pocztowego w ofercie.
   • Dodano obsługę zmiany parametrów oferty związanych z konkretnym kontem Allegro przy zmianie konta Allegro w ofercie przygotowanej. Dotyczy to pól:
    – reklamacje
    – gwarancje
    – zwroty
    – cennik dostaw
    – cennik hurtowy.
   • Usunięto zbędny dopisek (nowe) z tytułu oferty przy jej powielaniu.
   • Automat synchronizujący stany działa teraz także na ofertach przygotowanych, które mają nadaną odpowiednią cechę odpowiedzialną za synchronizację stanów.
   • Dodano możliwość zarządzania opcjami promowania oferty aktywnej.
   • Dodano możliwość zbiorczego nadawania i usuwania cech ofert internetowych.
   • Dodano nowe kolumny z liczbą wyświetleń złożonych w licytacji ofert i liczbą obserwujących.
   • W oknie edycji oferty, na zakładce parametrów dodano możliwość ich odświeżenia (pobrania ich z serwisu).
   • Poprawiono problem z ustawieniem domyślnego zdjęcia w ofercie.
   • Usunięto podwójny pasek przewijania w oknie galerii oferty internetowej.
   • W oknie edycji oferty na zakładce opcji promowań dodano możliwość odświeżenia listy dostępnych opcji z serwisu internetowego.
   • Poprawiono komunikat pojawiający się przy próbie usunięcia jednostki miar użytej w ofertach internetowych.
   • Poprawiono działanie statusów oferty internetowej przy pobieraniu licytacji zakończonych.
   • Poprawiono wyświetlanie parametrów specyficznych w oknie oferty internetowej.
   • Zablokowano możliwość edycji zdjęć oferty w sytuacji, gdy plugin integracji nie obsługuje takiej zmiany.
   • Poprawiono widoczność stempelka z numerem oferty w nagłówku okna oferty internetowej na ciemnym motywie.
   • Poprawiono menu sekcji w opisie Allegro w ciemnym motywie.
   • Dodano kolumnę z cennikiem dostaw.
   • Poprawiono blokowanie edycji opisu w ofercie dla integracji, która nie obsługuje zmiany opisu.
   • Usunięto nadmiarową funkcję wysyłania zdjęć do serwisu z menu kontekstowego.
   • Dodano możliwość ustawiania opcji promowania oferty.
   • Zablokowano możliwość zmiany konta Allegro w oknie edycji oferty, po wysłaniu oferty do serwisu.
 • Automatyzacja w Sello NX
  • Obsługa czynności związanych z komunikacją z klientem
    Wysyłaj wiadomości e-mail oraz SMS za pomocą modułu Automatyzacja dla zamówień wysyłkowych Sello NX. Poinformujesz kupującego o różnych zdarzeniach w systemie, np. o ustawieniu statusu zamówienia na wysłane bądź też o przewidywanym opóźnieniu dostawy.

   • Dodano obsługę wysyłania wiadomości e-mail dla zamówień wysyłkowych.
   • Dodano obsługę wysyłania SMS-ów dla zamówień wysyłkowych.
  • Mniejsze zmiany i poprawki różnych błędów
   • W parametrach ofert internetowych dodano możliwość włączenia i wyłączenia automatu systemowego do synchronizacji stanów w serwisach internetowych.
   • Poprawiono problem ze współdziałaniem automatu systemowego do zmiany statusu zamówienia na „w trakcie realizacji” oraz automatu wysyłającego status zamówienia do serwisu internetowego.
 • Integracja z kurierami
  • Integracja z Pocztą Polską / Pocztex 2.0
    Nadawaj przesyłki poprzez Pocztę Polską i kuriera Pocztex 2.0 dzięki nowej integracji. Staramy się zapewnić obsługę najpopularniejszych kurierów i jest to już trzecia, po InPost i DPD integracja dodana do Sello NX.

   • W module kont integracji dodano możliwość dodania integracji z Pocztą Polską.
  • Integracja Wysyłam z Allegro
   • W oknie konfiguracji sposobu dostawy dla WzA dodano możliwość wyboru typu przesyłki.
   • Poprawiono błąd „Validation failed” przy niektórych scenariuszach pobierania etykiet z serwisu.
  • Integracja DPD
   • Usunięto potrzebę uzupełniania wymiarów przesyłki.
   • Poprawiono problem z informacją o tym, czego brakuje przy tworzeniu przesyłki przy większej ilości brakujących danych.
   • Usunięto konieczność wprowadzania adresu e-mail dla przesyłek DPD.
  • Integracja InPost
   • Poprawiono weryfikację danych logowania do konta w serwisie API ShipX. Poprzedni sposób nie weryfikował loginu (identyfikatora firmy).
   • Poprawiono nazwy pól logowania do serwisu API ShipX, aby odzwierciedlały faktyczne dane, które trzeba podać przy logowaniu (zamiast login i hasło).
   • Statusy „oferta przygotowana” oraz „oferta wybrana” od teraz oznaczają błąd tworzenia przesyłki. Statusy te najczęściej oznaczają brak środków na koncie prepaid w InPost i po jego doładowaniu należy ponownie zlecić tworzenie przesyłki.
   • Dodano możliwość dodania integracji z testowym serwisem InPost ShipX.
  • Poprawki w procesie tworzenia przesyłek w serwisach kurierskich
   • W informacjach o błędzie tworzenia przesyłki dodano dodatkowy identyfikator przesyłki w systemie kurierskim pozwalający ją zidentyfikować.
   • Dodano poprawki zapobiegające dublowaniu się przesyłek w serwisie kurierskim w niektórych scenariuszach.
   • Przyspieszono proces odpytywania serwisu o stworzenie przesyłki i etykiety nadawczej.
   • Dodano brakujące informacje o braku masy i wymiarów paczki.
   • Poprawiono problem z powielaniem się informacji o błędzie tworzenia paczki.
   • Poprawiono odświeżanie statusu przesyłki po jej stworzeniu i wygenerowaniu etykiety nadawczej.
  • Poprawki w drukowaniu etykiet kurierskich
   • Bezpośrednie drukowanie etykiet kurierskich
     W parametrach zamówienia wysyłkowego można teraz włączyć funkcję, która kieruje pobrane etykiety kurierskie bezpośrednio na wskazaną drukarkę.
   • W parametrach zamówień wysyłkowych dodano możliwość wyboru drukarki oraz sposobu drukowania etykiet kurierskich
  • Mniejsze zmiany i poprawki różnych błędów
   • Dodano możliwość powielania sposobów wysyłki paczki.
   • Poprawiono mechanizmy mapowania dostaw z serwisu internetowego na sposoby wysyłki paczki, m.in. w zakresie typu płatności za dostawę.
   • Poprawiono błędny status tworzenia paczki ustawiany, gdy nastąpiła próba utworzenia przesyłki bez danych adresowych odbiorcy.
   • Dodano informację o marketplace na liście powiązań sposobu dostawy paczki z usługami dostawy z Allegro.
   • Dodano możliwość utworzenia wielu sposobów dostawy o tej samej nazwie dla różnych kont.
   • Poprawiono pobieranie adresu przy generowaniu etykiety z danych klienta na dane adresowe z zamówienia wysyłkowego.
   • Dodano filtrowanie sposobów dostawy z serwisu widniejących na zakładce Powiązania, w oknie sposobu dostawy paczki po typie (pobranie, płatne z góry).
   • Usunięto zbędne kropki w polach wprowadzania danych do logowania dla kurierów.
 • Integracja z systemami handlowo-magazynowymi
  • Integracja Subiekt nexo
   • Poprawiono problem duplikowania ZK w Subiekcie w pewnych scenariuszach.
   • Poprawiono komunikaty przy próbie utworzenia dokumentów Subiekta z zamówienia wysyłkowego niezawierającego żadnej pozycji towarowej.
   • Dodano możliwość wystawiania dokumentu w Subiekcie, w przypadku gdy Subiekt nie jest uruchomiony w multiprogramie.
   • Dodano obsługę usług jednorazowych przy tworzeniu dokumentów w Subiekcie.
   • Zmieniono pobieranie adresu z ZK, a nie z danych klienta przy tworzeniu zamówienia wysyłkowego z zamówienia klienta.
   • Poprawiono brak adresu e-mail w oknie drukowania dokumentów Subiekta dla zamówień pochodzących z serwisu internetowego.
   • Poprawiono komunikat o braku powiązanego asortymentu przy tworzeniu dokumentu Subiekta.
   • Dodano komunikat o powtórnej próbie stworzenia ZK w Subiekcie, gdy dokument jest już stworzony.
   • Poprawiono problem z wstawianiem kodu pocztowego w miejsce miejscowości na wydrukach dokumentów dla klientów dodawanych przez Sello NX.
  • Integracja Subiekt GT
   • Dodano obsługę usług jednorazowych przy tworzeniu dokumentów w Subiekcie.
   • Dodano przenoszenie kodów kreskowych z towarów Subiekta GT.
  • Poprawki zarządzania kontem integracji z Subiektem GT.
   • Edycja danych połączenia z Subiektem GT
     Umożliwiono edycję parametrów połączenia Sello NX z Subiektem GT przydatną zwłaszcza po wykonywaniu zmian w danych konfiguracji serwera z bazą Subiekta GT. Dodatkowo Sello NX weryfikuje poprawność podłączanej ponownie bazy, tak aby była ona zgodna z poprzednio podłączoną.
   • Dodano walidację prawidłowości połączenia z Subiektem GT przy zapisywaniu konta integracji.
   • Poprawiono czytelność komunikatu o błędnie podanych danych połączenia z Subiektem GT.
   • Poprawiono problemy z mapowaniem użytkowników Sello NX na użytkowników Subiekta GT.
   • W oknie edycji konta integracji dodano podgląd parametrów połączonego Subiekta GT.
 • Poczta:
  • Dodano możliwość zdecydowania na poziomie szablonu wiadomości, aby były automatycznie dodawane pliki z biblioteki załączników do wiadomości.
  • W definicjach widoków, dla modułu Klient poczty dodano zakładkę z poleceniami.
 • Pluginy integracji (dla twórców rozwiązań własnych)
  • Integracje z kurierami
   • Ze struktur danych AktualizacjaWysylkiDane oraz StworzenieWysylkiDane usunięto zbędne pole KontekstKontaSprzedazyInternetowej, do którego jest dostęp przez dane obiektu Zamowienie.
   • Z interfejsu pluginów kurierskich usunięto nieużywany typ StanStatusu oraz atrybut StatusOKAttribute, oznaczone wcześniej jako wycofane.
   • Poprawiono problem z dostępem do danych autoryzujących z poziomu integracji własnej.
  • Pomoc dla twórców rozwiązań własnych
   • W SDK dodano przykładową integrację testową z serwisem InPost. Przykład ten jest również dostępny w serwisie Github (https://github.com/InsERT-SA/nexoSDK/tree/main/Przyklady/PluginyIntegracjiSelloNX/Kurierzy/InPostPrzyklad).
   • Uzupełniono braki w dokumentacji pluginów integracji.
 • Na karcie Mojej firmy poprawiono walidację dla zawieszenia i wznowienia działalności.
 • Podczas dodawania kolejnej pozycji do słownika państw dodano ostrzeżenie pojawiające się sytuacji, gdy nie zostało wypełnione pole „Kod państwa”.
 • W powiadomieniach wprowadzono drobne wizualne zmiany. Zmieniono nazwy operacji, aby nie były pisane dużymi literami. Dla wszystkich rozwijanych menu dodano znak informujący, że jest to rozwijane menu. Zwiększono nieco nagłówki w powiadomieniach.
 • Poprawiono problem instalacji pakietu Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) na komputerach, na których był już zainstalowany ten pakiet w wersji niższej niż wymagana.
 • Dodano automatyczne wyświetlanie listy zmian w programie po aktualizacji do nowszej wersji. Prezentowana lista zależy od używanych programów, zawiera filtry i wyszukiwarkę ułatwiającą przeglądanie zmian. Od kolejnych wersji programu lista będzie zawierała zmiany z wszystkich wprowadzonych aktualizacji (czyli z kilku wersji, jeśli nie były instalowane po kolei).
 • Przeniesiono akceptację regulaminu Laboratorium do Konta InsERT.
 • W raportach własnych usunięto operację „Dodaj komentarz”.
 • Wydajność:
  • W galerii zdjęć poprawiono problem z wydajnością odtwarzania zaznaczonych zdjęć po wykonaniu na nich zbiorczej operacji.
  • Zoptymalizowano pobieranie informacji o wersji wzorca wydruku prezentowanych w kolumnie Wersja w konfiguracji wzorców.
  • Zoptymalizowano ładowanie podglądu z listą zestawu danych w serwisie Naklejki.
 • Komentarze:
  • Nowe możliwości w komentarzach
    W komentarzach wymieniono komponent do wpisywania wiadomości, dzięki czemu możliwe jest teraz użycie podstawowego formatowania tekstu jak: kursywa, pogrubienie, podkreślenie. Wpisane adresy stron internetowych są linkami. Kolejna zmiana dotyczy możliwości kopiowania treści komentarzy.
  • Zmieniono wygląd wartości w kolumnie liczba komentarzy.
 • Galeria zdjęć:
  • Poprawiono przywracanie fokusa po powrocie do serwisu galerii zdjęć.
  • Naprawiono działanie przycisku konfiguracji w widoku galerii zdjęć.
  • Poprawiono przywracanie fokusa po zmianie właściwości zdjęcia.
  • Poprawiono aktualizację opcji menu po wyłączeniu/włączeniu podglądu zaznaczonej pozycji w widoku galerii zdjęć.
 • [PRO] Sfera:
  • [PRO] Poprawiono błąd uniemożliwiający drukowanie naklejek w aplikacjach sferycznych.
  • [PRO] Ułatwiono dostęp do pól własnych w rozszerzeniach do profilowania danych.
  • [PRO] Dodano metodę PodajPolaczenie dla interfejsu IUchwyt, która zwraca połączenie do bazy danych.
  • [PRO] W oknie parametrów operacji poprawiono wyszukiwanie parametru.
  • [PRO] W aplikacji WPF umożliwiono korzystanie z wbudowanych okien dialogowych.
 • [PRO] Własne filtry:
  • [PRO] W menu dodawania filtrów dodano opcję „Dodaj”, dzięki której można dodać własny filtr za pomocą sfery, raportów własnych (SQL i Linq) oraz atrybutów klasyfikacji.
  • [PRO] W sferze nexo dodano dodatkowe metody ułatwiające tworzenie własnych filtrów.
 • [PRO] Menu sferyczne:
  • [PRO] Do szablonów projektów Visual Studio dodano nowy szablon ułatwiający tworzenie własnych operacji w menu.
  • [PRO] Umożliwiono wykorzystanie okien edycji obiektów we własnych operacjach w menu sferycznym.
  • [PRO] Dodano możliwość grupowania parametrów w oknie parametrów do menu sferycznego.
  • [PRO] Dodano możliwość ustawiania widoczności parametru w oknie do parametrów dla menu sferycznego.
 • Licencje:
  • Poprawiono prezentację informacji o licencjach w danych diagnostycznych.
  • Poprawiono literówkę w opisie licencji w danych diagnostycznych.
  • W danych diagnostycznych poprawiono sposób prezentacji informacji o wygasłym abonamencie, aby był on spójny z innymi miejscami w programie, gdzie ta informacja jest prezentowana.
  • Poprawiono odświeżanie informacji o licencjach widocznej w menu programu po zaktualizowaniu danych licencyjnych.
  • Poprawiono literówkę w opisie licencji w menu programu.
  • Poprawiono prezentację daty, od której wygasł abonament. Wcześniej data ta wykazywała ostatni dzień, w którym abonament był jeszcze aktywny.
 • Pozostałe zmiany i nowości
  • Blokada edycji pól
   • Dodano ikonę kłódki wraz z przyczyną zablokowania pól w oknie oferty internetowej.
   • Dodano ikonę kłódki wraz z przyczyną zablokowania pól w oknie zamówienia wysyłkowego oraz pakowania.
   • W oknie edycji sposobu dostawy dodano ikonę kłódki oraz podano przyczynę zablokowania pól, a także zablokowano możliwość zmiany niektórych pól po użyciu dostawy.
   • Dodano blokady części pól w oknie zamówienia wysyłkowego oraz pakowania po utworzeniu przesyłki w serwisie kuriera.
   • Dostosowano mechanizm blokowania (tzw. kłódeczek) do potrzeb pluginów integracji i sekcji własnych.
  • Mniejsze zmiany i poprawki różnych błędów
   • Zablokowano możliwość wprowadzania do słownika cech ofert internetowych cech o tej samej nazwie.
   • Dodano kontekst konta sprzedaży internetowej przy uruchamianiu Sello NX w multiprogramie.
   • Wizualne poprawki stempelka integracji – występowały różnice w różnych miejscach w programie.
   • Usunięto duplikaty danych zapisanych w słownikach serwisów internetowych
   • Poprawiono drobne problemy pojawiające się przy zarządzaniu powiązaniami statusów zamówienia ze statusami w serwisie.
   • Poprawiono problemy z odświeżaniem listy ofert internetowych oraz zamówień wysyłkowych po wykonaniu niektórych operacji.
   • Poprawiono działanie mechanizmów Sello NX przy przelogowaniu użytkownika programu.
   • Poprawiono działanie mapowania płatności z serwisu dla różnych integracji na zakładce Powiązania, w słowniku form płatności.
   • Poprawiono działanie kontekstu konta internetowego po dodaniu nowego konta oraz jego widoczność w multiprogramie.
   • Dodano możliwość zmiany numeracji dla asortymentu oraz klientów.
   • Dodano bardziej szczegółowe informacje przy wystąpieniu problemów połączenia z Kontem InsERT.
 • Kolejkowanie zadań synchronizacji
  • Rozwój mechanizmu i poprawa problemów
   • Dodano mechanizm blokowania synchronizacji, który zabezpiecza przed uruchomieniem tej samej synchronizacji na kilku stanowiskach.
   • Poprawiono problem z niepoprawnym zakończeniem zleconych zadań w jednym ze scenariuszy. Pula zleconych zadań nigdy się nie kończyła.
 • Dodano możliwość nadpisywania plików wysyłanych do e-Archiwizacji. Archiwa w chmurze będą nadpisywane po zaznaczeniu parametru „Nadpisuj pliki o tej samej nazwie bez pytania” przy tworzeniu archiwum.
 • W konfiguracji, we wzorcach wydruków dodano możliwość sortowania i filtrowania po kolumnie wersja.
 • Poprawiono maksymalizację formatki edycji obiektu.
 • Do danych diagnostycznych dodano logi z e-Archiwizacji.
 • Poprawiono stabilność programu w momencie jego zamykania z niezapisaną zmianą kompozycji.
 • Poprawiono działanie programu, gdy w trakcie edycji wyglądu programu użytkownik uruchomi inny serwis. Nowy serwis uruchomiony zostanie w nowej karcie.
 • Uszczelniono ograniczenie na maksymalną liczbę jednocześnie włączonych kolumn na liście.
 • Poprawiono stabilność programu podczas przełączania się pomiędzy zakładkami lewego panelu, który prezentuje moduły należące do danego programu oraz wybrane ulubione moduły.
 • Krajowy System e-Faktur:
  • W czasie edycji asortymentu wprowadzono ostrzeganie o zbyt długim symbolu, który przekracza dopuszczalną długość dla celów KSeF (50 znaków).
 • Pozostałe zmiany:
  • W słowniku działów sprzedaży poprawiono sortowanie tak, aby możliwe było uszeregowanie działów alfabetycznie z zachowaniem hierarchiczności.
   Po aktualizacji podmiotu do wersji 50.0.0 ustawienia listy w słowniku zostają przywrócone do domyślnych oraz ustawione zostaje sortowanie alfabetyczne działów, z uwzględnieniem hierarchii.
  • Podczas definiowania składników kompletu wprowadzono wyświetlanie informacji o powielonym składniku.
  • Na liście uprawnień, w mechanizmie wyszukiwania wprowadzono ignorowanie wielkości liter.
 • Automatyzacja:
  • W automatyzacji, dla czynności tworzącej wiadomość e-mail dodano parametr, który umożliwia wybranie formatu wydruku.
  • Udostępniono dla wszystkich podmiotów opcję Dodaj automat, widoczną przy niektórych operacjach, w różnych modułach.

Sello NX 49.0.1

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Sello.


Sello NX 49.0.0

 • Poprawiono błąd, który powodował problem z wyświetlaniem załącznika w bibliotece załączników, jeśli zmieniano kategorię i jednocześnie dopisywano nową kategorię do słownika.
 • Poprawiono błąd, z powodu którego nie można było usunąć nieaktywnego użytkownika, którego dane znajdowały się na dokumencie. Błąd występował wtedy, gdy włączony był ślad rewizyjny.
 • W programie archiwizacja-nexo.exe dodano logowanie błędów.